Dobrý Trh!

Pre predajcov

Správa DOBRÉHO TRHU bola zverená občianskemu združeniu PUNKT (ďalej ako SPRÁVCA), ktoré zodpovedá za výber predávaných výrobkov a poskytovaných služieb. Správca DOBRÉHO TRHU® má právo výberu predajcov na základe Kritérií výberu Dobrého trhu.

Momentálne je zverejnená prihláška TUhttp://dobrytrh.sk/podte-sa-prezentovat-na-decembrovy-dobry-trh-2018-tu-...

VZN m.č. Bratislava-Staré Mesto č. 2/2012 z 27. marca 2012, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Trhový poriadok pre príležitostný trh na Panenskej ulici

§ 1 Úvodné ustanovenie

(1) Trhový poriadok platí pre príležitostný trh na Panenskej ulici parc. c. 21543/1 (úsek od Štetinovej ulice po Hodžovo námestie), ktorá je v správe mestskej casti Bratislava-Staré Mesto.

(2) Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve docasne urcenom na takýto predaj.

(3) Správcom príležitostného trhu je mestská cast Bratislava-Staré Mesto (dalej len “mestská cast“). Správu príležitostného trhu môže mestská cast zverit inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska.

§ 2 Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb***

(1) Na príležitostnom trhu je povolené predávat

a) potraviny

 1. sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými výrobcami),
 2. jedlá a nápoje urcené na priamu konzumáciu,
 3. pekárenské a cukrárenské výrobky (podla podmienok stanovených orgánom potravinového dozoru),
 4. vcelie produkty, pricom trhovník musí mat doklad veterinárnej správy (veterinárne osvedcenie) z miesta pôvodu potraviny,
 5. pecené gaštany a pecené zemiaky,
 6. varenú kukuricu,
 7. pukance,
 8. balenú zmrzlinu,

b) ostatný tovar

 1. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
 2. hracky,
 3. knihy a tlacoviny,
 4. kvety,
 5. audio a video nosice,
 6. zberatelské predmety (napr. známky, odznaky)
 7. športové potreby
 8. sklo, porcelán a keramiku,
 9. textilné a odevné výrobky,
 10. drobný tovar,
 11. kozmetika a drogériový tovar,
 12. papierenské výrobky,
 13. vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.

*** Kritéria výberu predajcov na Prihlášky. (Pozn. SPRÁVCU)

(2) Na príležitostnom trhu je zakázané predávat

a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky 1),
c) tlac a iné veci, ktoré ohrozujú mravnost,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) liehoviny, destiláty a spotrebitelsky balené alkoholické nápoje 2); zákaz sa nevztahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f) geneticky modifikované potraviny,
g) jedy, omamné a psychotropné látky,
h) lieky,
i) automobily, motocykle, ich súciastky a príslušenstvo,
j) chránené druhy živocíchov a nebezpecné živocíchy,
k) chránené rastliny,
l) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb.

§ 3 Osoby oprávnené predávat výrobky a poskytovat služby na príležitostnom trhu

Na trhových miestach môže na základe povolenia mestskej casti predávat výrobky

a) osoba zapísaná v obchodnom registri 3),
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia 4) alebo osoba z iného clenského štátu Európskej únie na základe dokladu o oprávnení podnikat, potvrdeného príslušným orgánom alebo cestným vyhlásením podla predpisov v krajine svojho sídla,
c) osoba, ktorá podniká podla osobitných predpisov 5).

§ 4 Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu

(1) Správca trhoviska je povinný a oprávnený

a) vytvorit podmienky na dodržiavanie trhového poriadku,
b) zabezpecit osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim a návštevníkom trhoviska,
c) vyzvat každého porušovatela trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny, správcu trhoviska, aby opustil príležitostný trh,
d) kontrolovat u predávajúceho

 1. povolenie mestskej casti na predaj výrobkov na trhových miestach,
 2. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti,
 3. doklad o nadobudnutí tovaru,
 4. používanie elektronickej registracnej pokladnice,
 5. udržiavanie poriadku, hygieny a cistoty pocas predaja i po skoncení prevádzky,
 6. formu a spôsob predaja výrobkov,
 7. primeranost predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou,
 8. autorizovanú inšpekcnú knihu,

e) umiestnit na viditelnom mieste trhový poriadok a dalšie dôležité informácie pre kupujúcich i predávajúcich,
f) usmernovat prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom.

(2) Správca môže vypovedat nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku.

§5 Povinnosti predávajúcich

(1) Predávajúci je povinný

a) oznacit svoje predajné zariadenie svojim obchodným menom, sídlom, resp. bydliskom predávajúceho, menom a priezviskom osoby zodpovednej za cinnost prevádzkarne a predajnou dobou urcenou pre spotrebitela,
b) nevystavovat tovar pred používanou váhou a umožnit tak kupujúcemu priebežnú kontrolu správnosti váženia predávaných tovarov,
c) dodržiavat trhový poriadok,
d) používat elektronickú registracnú pokladnicu a vydat doklad o kúpe tovaru.
e) udržiavat miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v cistote, po skoncení predaja zanechat predajné miesto cisté a upratané,
f) zretelne oznacit predávané výrobky a poskytované služby cenou,
g) viest autorizovanú inšpekcnú knihu,
h) nerealizovat predaj na zemi,
i) predložit správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie

 1. doklad o oprávnení na podnikanie3,4,
 2. povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
 3. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu,
 4. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,
 5. vzorky predávaného tovaru na laboratórny rozbor,
 6. doklad o oprávnení vyrábat a predávat potravinárske výrobky a pochutiny,
 7. doklad o nadobudnutí tovaru,
 8. autorizovanú inšpekcnú knihu.

§ 6 Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu

Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu sú povinní:
a) dodržiavat trhový poriadok,
b) dodržiavat pokyny správcu príležitostného trhu,
c) uvedomit si, že nákupom potvrdzujú cenu tovaru (dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy dohodou),
d) dodržiavat zásady obcianskeho spolužitia, správat sa tak, aby svojim konaním neobmedzovali práva a povinnosti ostatných osôb.

§7 Spôsob urcenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu

Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa urcuje dohodou v nájomnej zmluve.

§ 8 Trhové dni a prevádzková doba***

Trhové dni sú: pondelok - nedeľa
Prevádzková doba je: 10.00 h - 22.00 h.

*** Konkrétny trhový deň a čas pre DOBRÝ TRH je určený SPRÁVCOM. (Pozn. SPRÁVCU).

§ 9 Orgány dozoru

(1) Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových miestach vykonávajú

a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) mestská cast,
c) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

(2) Orgány dozoru môžu zakázat predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva alebo poskytuje služby na trhovom mieste.

§ 10 Sankcie

Za porušenie trhového poriadku môže byt uložená sankcia podla všeobecne záväzného nariadenia mestskej casti Bratislava - Staré Mesto c. ../2012 a príslušných právnych predpisov.

§ 11 Platnost a úcinnost trhového poriadku

Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením mestskej casti Bratislava – Staré Mesto c. ../2012 s úcinnostou od 15. apríla 2012.

______________________________________________________________________

1) Nariadenie vlády SR c. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh.
2) §1 zákona c. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriadovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
3) § 27 ods. 2 zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4) § 10 zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5) Napr. na základe Osvedcenia samostatne hospodáriacich rolníkov vydaného v zmysle § 12a až § 12e zákona c. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obcanov v znení neskorších predpisov. Zákon c. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

Trhový poriadok pre príležitostný trh na Jakubovom námestí

§ 1 Úvodné ustanovenie

(1) Trhový poriadok platí pre príležitostný trh na Jakubovom námestí parc. c. 21773, ktoré je
v správe mestskej casti Bratislava-Staré Mesto.

(2) Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
docasne urcenom na takýto predaj.

(3) Správcom príležitostného trhu je mestská cast Bratislava-Staré Mesto (dalej len “mestská
cast“). Správu príležitostného trhu môže mestská cast zverit inej právnickej osobe alebo
fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska.

§ 2 Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb***

(1) Na príležitostnom trhu je povolené predávat

a) potraviny

 1. sušené ovocie, orechy, mandle (spracované a balené oprávnenými výrobcami),
 2. jedlá a nápoje urcené na priamu konzumáciu,
 3. pekárenské a cukrárenské výrobky (podla podmienok stanovených orgánom potravinového dozoru),
 4. vcelie produkty, pricom trhovník musí mat doklad veterinárnej správy (veterinárne osvedcenie) z miesta pôvodu potraviny,
 5. pecené gaštany a pecené zemiaky,
 6. varenú kukuricu,
 7. pukance,
 8. balenú zmrzlinu,

b) ostatný tovar

 1. drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,
 2. hracky,
 3. knihy a tlacoviny,
 4. kvety,
 5. audio a video nosice,
 6. zberatelské predmety (napr. známky, odznaky)
 7. športové potreby
 8. sklo, porcelán a keramiku,
 9. textilné a odevné výrobky,
 10. drobný tovar,
 11. kozmetika a drogériový tovar,
 12. papierenské výrobky,
 13. vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.

*** Kritéria výberu predajcov na Prihlášky. (Pozn. SPRÁVCU)

(2) Na príležitostnom trhu je zakázané predávat

a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky 1),
c) tlac a iné veci, ktoré ohrozujú mravnost,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) liehoviny, destiláty a spotrebitelsky balené alkoholické nápoje 2); zákaz sa nevztahuje na
predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f) geneticky modifikované potraviny,
g) jedy, omamné a psychotropné látky,
h) lieky,
i) automobily, motocykle, ich súciastky a príslušenstvo,
j) chránené druhy živocíchov a nebezpecné živocíchy,
k) chránené rastliny,
l) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb.

§ 3 Osoby oprávnené predávat výrobky a poskytovat služby na príležitostnom trhu

Na trhových miestach môže na základe povolenia mestskej casti predávat výrobky

a) osoba zapísaná v obchodnom registri 3),
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia 4) alebo osoba z iného clenského
štátu Európskej únie na základe dokladu o oprávnení podnikat, potvrdeného príslušným
orgánom alebo cestným vyhlásením podla predpisov v krajine svojho sídla,
c) osoba, ktorá podniká podla osobitných predpisov 5).

§ 4 Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu

(1) Správca trhoviska je povinný a oprávnený

a) vytvorit podmienky na dodržiavanie trhového poriadku,
b) zabezpecit osobné hygienické zariadenie prístupné predávajúcim a návštevníkom trhoviska,
c) vyzvat každého porušovatela trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny, správcu trhoviska, aby opustil príležitostný trh,
d) kontrolovat u predávajúceho

 1. povolenie mestskej casti na predaj výrobkov na trhových miestach,
 2. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti,
 3. doklad o nadobudnutí tovaru,
 4. používanie elektronickej registracnej pokladnice,
 5. udržiavanie poriadku, hygieny a cistoty pocas predaja i po skoncení prevádzky,
 6. formu a spôsob predaja výrobkov,
 7. primeranost predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou,
 8. autorizovanú inšpekcnú knihu,

e) umiestnit na viditelnom mieste trhový poriadok a dalšie dôležité informácie pre kupujúcich i predávajúcich,
f) usmernovat prevádzku trhoviska v súlade s platným trhovým poriadkom.

(2) Správca môže vypovedat nájomnú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nedodrží ustanovenia tohto trhového poriadku.

§5 Povinnosti predávajúcich

(1) Predávajúci je povinný

a) označit svoje predajné zariadenie svojim obchodným menom, sídlom, resp. bydliskom predávajúceho, menom a priezviskom osoby zodpovednej za cinnost prevádzkarne a predajnou dobou urcenou pre spotrebitela,
b) nevystavovat tovar pred používanou váhou a umožnit tak kupujúcemu priebežnú kontrolu správnosti váženia predávaných tovarov,
c) dodržiavat trhový poriadok,
d) používat elektronickú registracnú pokladnicu a vydat doklad o kúpe tovaru.
e) udržiavat miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v cistote, po skoncení predaja zanechat predajné miesto cisté a upratané,
f) zretelne oznacit predávané výrobky a poskytované služby cenou,
g) viest autorizovanú inšpekcnú knihu,
h) nerealizovat predaj na zemi,
i) predložit správcovi trhoviska alebo inému orgánu dozoru na požiadanie

 1. doklad o oprávnení na podnikanie 3, 4,
 2. povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
 3. doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu,
 4. zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,
 5. vzorky predávaného tovaru na laboratórny rozbor,
 6. doklad o oprávnení vyrábat a predávat potravinárske výrobky a pochutiny,
 7. doklad o nadobudnutí tovaru ,
 8. autorizovanú inšpekcnú knihu.

§ 6 Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu

Kupujúci a ostatní návštevníci príležitostného trhu sú povinní:

a) dodržiavat trhový poriadok,
b) dodržiavat pokyny správcu príležitostného trhu,
c) uvedomit si, že nákupom potvrdzujú cenu tovaru (dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy dohodou),
d) dodržiavat zásady obcianskeho spolužitia, správat sa tak, aby svojim konaním neobmedzovali práva a povinnosti ostatných osôb.

§7 Spôsob urcenia nájomného za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu

Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa urcuje dohodou v nájomnej zmluve.

§ 8 Trhové dni a prevádzková doba***

Trhové dni sú: pondelok - nedela
Prevádzková doba je: 10.00 h - 22.00 h.

*** Konkrétny trhový deň a čas pre DOBRÝ TRH je určený SPRÁVCOM. (Pozn. SPRÁVCU).

§ 9 Orgány dozoru

(1) Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových miestach vykonávajú
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) mestská cast,
c) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
(2) Orgány dozoru môžu zakázat predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia predáva alebo poskytuje služby na trhovom mieste.

§ 10 Sankcie

Za porušenie trhového poriadku môže byt uložená sankcia podla všeobecne záväzného nariadenia mestskej casti Bratislava - Staré Mesto c. ../2012 a príslušných právnych predpisov.

§ 11 Platnost a úcinnost trhového poriadku

Tento trhový poriadok bol po schválení vydaný všeobecne záväzným nariadením mestskej casti Bratislava – Staré Mesto c. ../2012 s úcinnostou od 15. apríla 2012.

______________________________________________________________________
 

1) Nariadenie vlády SR c. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh.
2) §1 zákona c. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriadovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
3) § 27 ods. 2 zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4) § 10 zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5) Napr. na základe Osvedcenia samostatne hospodáriacich rolníkov vydaného v zmysle § 12a až § 12e zákona c. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obcanov v znení neskorších predpisov. Zákon c. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.