top of page
Pravidla
Pravidlá hry Mačka vo vreci
Predmet pravidiel
 • Tieto pravidlá (ďalej len „pravidlá“) záväzne upravujú podmienky a priebeh online hry Mačka vo vreci (ďalej len „hra“) vrátane popisu práv a povinností účastníkov hry. 

 • Hra je spotrebiteľskou výhernou hrou uskutočňovanou podľa § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

Účel hry

Účelom online hry Mačka vo vreci organizovanej ako súčasť podujatia Dobrý trh Onlajn je podpora a propagácia miestnej komunity a lokálnej ekonomiky: živých susedstiev, malých podnikateľov a lokálnej produkcie. Hra svojou podstatou upozorňuje tiež na dôležitosť podpory lokálnych producentov a malých susedských prevádzok. V neposlednom rade nám umožňuje pokračovať v našej práci a v príprave ďalších komunitných podujatí ako je Dobrý trh.

 

Organizátor hry

Organizátorom online hry Mačka vo vreci je občianske združenie „punkt“, so sídlom: Povraznícka 5, 811 05 Bratislava, IČO: 42128013, DIČ: 2022504858, zapísané v registri združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, číslo zápisu: VVS / 1-900 / 90 – 30669 (ďalej len „organizátor“).

 

Trvanie hry

Hra sa začína vždy v deň online predaja a po jeho ukončení sa stáva neaktívnou.

 

Podmienky účasti v hre
 • Do hry sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony (ďalej len „účastník“) a splní podmienky účasti v hre.

 • Podmienkou účasti v hre je výber ľubovoľného balíčka „Mačka vo vreci“ z ponuky na webovej stránke organizátora a úhrada vkladu do hry, ktorého výška sa rovná cene zvoleného balíčka. 

 • Úhrada vkladu do hry sa uskutočňuje výlučne online prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány poskytovateľa platobných služieb.  

 

Výhra a bonusová výhra
 • Výhra je dostupná pre každého účastníka hry, ktorý splnil podmienky účasti v hre. 

 • Predmet výhry nie je účastníkovi vopred známy, účastník si však môže zvoliť výhru v určitej kategórii podľa svojej osobnej preferencie. Túto voľbu vykonáva účastník pred realizáciou vkladu do hry.  

 • Organizátor hry po skončení hry vylosuje spomedzi všetkých účastníkov jedného, ktorý získa bonusovú výhru s názvom Čierna mačka. Predmetom losovania budú čísla objednávok zaslané prostredníctvom e-shopu na emailovú adresu účastníka hry na produkt Dobrá mačka. Pri oznámení výhercu bonusovej výhry nebude zverejnený žiaden osobný údaj účastníka. Organizátor hry upovedomí výhercu prostredníctvom emailu o získaní výhry a o mieste jej prevzatia. Ostatné ustanovenia týchto pravidiel sa vzťahujú na bonusovú výhru primerane.

 

Odovzdanie výhry
 • Organizátor zašle účastníkovi po vykonaní vkladu do hry potvrdenie o vklade a výhre na emailovú adresu uvedenú účastníkom pri uskutočnení tohto vkladu. 

 • Súčasťou potvrdenia podľa bodu vyššie budú aj informácie, na akom mieste v Bratislave si môže účastník svoju výhru vyzdvihnúť. 

 • Výhry budú pre účastníkov dostupné na vyzdvihnutie najskôr dňa 15.01.2021. 

 • Účastník je povinný pri preberaní výhry sa preukázať potvrdením o vklade zaslaným organizátorom na emailovú adresu účastníka.

 • Účastník/výherca má právo odmietnuť prevzatie výhry. 

 • Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať v lehote 30 dní od konca hry, resp. ak účastník výhru odmietne prevziať a/alebo sa jej zriekne, prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.

 

Zodpovednosť organizátora
 • Organizátor nehradí účastníkom hry žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú a/alebo vzniknú v súvislosti s ich účasťou v hre, resp. s výhrou a/alebo jej prevzatím.

 • Organizátor hry nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom hry alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. 

 • Organizátor hry nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu a vlastnosti výhier a ani za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.

 

Daň z výhry
 • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom. 

 • Na účely povinnosti výhercu uhradiť daň z príjmu z hodnoty výhry organizátor uvádza, že hodnota žiadnej výhry v tejto hre neprekračuje sumu 350 € jednotlivo, pri ktorej by vznikla výhercovi povinnosť uhradiť daň z príjmu. 


Záverečné ustanovenia
 • Organizátor si vyhradzuje právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť hru. 

 • Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne nahradiť podmienky, resp. pravidlá tejto hry novými podmienkami resp. pravidlami.  Zmeny alebo nové podmienky resp. pravidlá tejto hry budú zverejnené na webovej stránke organizátora. 

 • Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s týmito pravidlami.

 • Výhra nemôže byť odovzdaná výhercovi, pokiaľ tento nevyjadril súhlas s pravidlami pri realizácii vkladu do hry.  

 • Právne vzťahy vzniknuté medzi účastníkom a organizátorom sa spravujú týmito pravidlami a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Zasady
Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracovávané osobné údaje účastníkov online hry „Mačka vo vreci“ je občianske združenie „punkt“, so sídlom Povraznícka 5, 811 05 Bratislava, IČO: 42128013, DIČ: 2022504858, zapísané v registri združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, číslo zápisu: VVS/1-900/90 – 30669 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Pri spracovaní osobných údajov sa riadime zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.


Spracovávané osobné údaje

Pri realizácii vkladu do hry budeme od Vás potrebovať najmä tieto osobné údaje: 

 • meno a priezvisko

 • dodacia adresa

 • e-mailová adresa

Údaje, ktoré budete zadávať pri online platbe za vklad do hry (ako sú údaje o platobnej karte, meno držiteľa karty a fakturačná adresa držiteľa karty) nebudeme ani získavať a ani spracovávať v našich informačných systémoch, nakoľko platba sa realizuje prostredníctvom platobného portálu tretej strany, ktorým je poskytovateľ platobných služieb (napr. Paypal).   

 

Účel spracovania

Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame výlučne na účely potvrdenia Vašej účasti v hre, ktoré bude zaslané na Vami poskytnutú emailovú adresu a na účel odovzdania výhry prostredníctvom určeného odberného miesta. 

 

Právny základ spracovania

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je splnenie našej zmluvnej povinnosti v zmysle pravidiel hry Mačka vo vreci, ktoré sú zverejnené na webovej stránke nás ako prevádzkovateľa. 

 

Doba spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas doby trvania hry (hrá trvá do 17.11.2020) a 30 dní po jej skončení, čo je maximálna lehota pre vyzdvihnutie Vašej výhry v hre. Následne budú Vaše údaje v našom informačnom systéme zlikvidované.

 

Tretie strany, prenos údaj do zahraničia

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujem a neposkytujeme žiadnym tretím stranám na Slovensku, v EÚ či do tzv. tretích krajín (mimo EÚ) s výnimkou subjektov, s ktorými budeme spolupracovať pri odovzdávaní Vašej výhry. Vaše osobné údaje budú odovzdané len tomu subjektu, u ktorého si výhru budete môcť prevziať. Aj tento subjekt bude nami zaviazaný Vaše údaje hneď po odovzdaní Vašej výhry zlikvidovať. 

 

Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba viaceré práva:  

 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, 

 • právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, 

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, 

 • právo na prenosnosť osobných údajov, 

 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov, 

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Kontaktné údaje 

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k uvedeným právam, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailu: info@punkt.sk a my preveríme Vaše podnety. Ak máte podozrenie na porušenie ochrany vašich osobných údajov alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje v rozpore so zákonom, prípadne ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na Vaše otázky či podnet, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ) a máte právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o ÚOOÚ a o postupe pri podávaní sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj vstupeniek na podujatia prostredníctvom webu dobrytrhonlajn.sk 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi občianskym združením „punkt“ na jednej strane a kupujúcim alebo záujemcom o zakúpenie vstupenky na podujatie na strane druhej. Zakúpením vstupenky vyslovuje kupujúci  svoj súhlas s týmito VOP.

Článok I. Definícia pojmov

OZ „punkt“: občianske združenie „punkt“  so sídlom Povraznícka 5, 811 05 Bratislava, IČO: 42128013 DIČ: 2022504858, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, pod č. VVS / 1-900 / 90 – 30669, ktoré na základe osobitných zmluvných vzťahov s organizátormi podujatí sprostredkúva prostredníctvom svojej internetovej stránky dobrytrhonlajn.sk predaj vstupeniek na ich podujatia.   

Organizátor: právnická osoba, fyzická osoba alebo iný subjekt odlišný od OZ „punkt“, ktorý organizuje podujatie, je s OZ „punkt“ v zmluvnom vzťahu a ktorý umožňuje OZ „punkt“ vyvíjať činnosť smerujúcu k uzavretiu kúpnych zmlúv so záujemcami o kúpu vstupeniek na podujatia.

Podujatie: verejné podujatie, predstavenie, koncert alebo iná kultúrna či spoločenská akcia, na ktorú sprostredkuje predaj vstupeniek OZ „punkt“ a ktoré organizuje organizátor. Zoznam podujatí je dostupný na internetovej stránke dobrytrhonlajn.sk

Vstupenka: cenina a zároveň listina slúžiaca ako doklad o zaplatení kúpnej ceny, ktorá umožňujúca jej držiteľovi vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. 

Kupujúci: je osoba, ktorá si kúpila vstupenku priamo prostredníctvom internetovej stránky dorbytrhonlajn.sk, ktorej prevádzkovateľom je OZ „punkt“ 

 

Článok II. Predmet VOP
 1. OZ „punkt“  sprostredkúva pre organizátorov predaj vstupeniek na rôzne podujatia. OZ „punkt“ je oprávnené prijímať kúpnu cenu za vstupenky od kupujúcich. Uhradením kúpnej ceny vstupenky vzniká právny vzťah priamo medzi organizátorom konkrétneho podujatia, a medzi kupujúcim, ktorý si kúpil vstupenku na ním vybrané podujatie. Vzťah medzi organizátorom a kupujúcim sa riadi obchodnými podmienkami alebo poriadkom konkrétneho podujatia a pokynmi jeho organizátora.
   

 2. OZ „punkt“ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o konkrétnych podujatiach, ktoré jej boli poskytnuté zo strany organizátora a ktoré následne zverejnila na svojej internetovej stránke dobrytrhonlajn.sk. Zároveň OZ „punkt“ nezodpovedá za zmeny v organizácii podujatí, za ich kvalitu a samotný priebeh. OZ „punkt“ vyvinie maximálne úsilie na to, aby o prípadných zmenách v organizácii podujatí informovalo včas aj prostredníctvom vyššie uvedenej internetovej stránky alebo svojich sociálnych sietí.
   

 3. Podujatie, ako aj služby na ňom prípadne ponúkané, nie sú službami poskytovanými OZ „punkt“. OZ „punkt“ nezodpovedá za ich kvalitu.  

 

Článok III. Zakúpenie vstupenky
 1. Záujemca o zakúpenie vstupenky si môže zakúpiť vstupenku výberom preferovaného podujatia z podujatí dostupných prostredníctvom internetovej stránky dobrytrhonlajn.sk. 
   
 2. Následne kupujúci uhradí kúpnu cenu vstupenky prostredníctvom zabezpečeného platobného portálu tretej strany (napr. paypal). 
   

 3. Vstupenka bude po zaplatení kúpnej ceny odoslaná kupujúcemu na jeho emailovú adresu ako elektronický lístok vo formáte pdf (e-ticket), ktorý si kupujúci vytlačí na účely preukázania oprávnenia vstupu na zvolené podujatie.

Článok IV. Práva a povinnosti kupujúceho
 1. Kupujúci sa zakúpením vstupenky stáva priamo zmluvným partnerom organizátora. 
   

 2. Kupujúci je oprávnený a odporúča sa mu vopred sa informovať o zmenách alebo o zrušení podujatia, ktoré by mohli prípadne nastať,  a to priamo u organizátora. Kupujúci je povinný pri vytlačení e–ticketu vlastnou tlačou skontrolovať, či vstupenka obsahuje všetky náležitosti, či sú údaje na nej uvedené správne alebo či nemá vstupenka iné vady. V prípade, ak kupujúci zistí, že vstupenka má nejaké vady, je povinný túto vstupenku bezodkladne reklamovať u OZ „punkt“ v zmysle týchto VOP.
   

 3. V prípade, ak si kupujúci zakúpil e-ticket nie je možné od zmluvy s organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, nakoľko podľa ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu vstupenky na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. organizátor, zaväzuje poskytnúť kupujúcemu  vstupenky službu na voľný čas, t.j. podujatie v dohodnutom čase. OZ „punkt“ neakceptuje vrátenie už zaplatenej a zaslanej vstupenky na podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného kupujúcim za nevyužitú vstupenku.

 

Článok V. Zmena alebo zrušenie podujatia

V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa podujatia, vrátane jeho úplného zrušenia, sa kúpna cena alebo časť kúpnej ceny za vstupenky bude vracať na mieste a v čase určenom organizátorom podujatia, ktoré tento oznámi kupujúcim priamo na emailové adresy zadané pri kúpe vstupeniek. Organizátor zároveň sám určí aj ďalšie podmienky, za ktorých je možné si tento nárok uplatniť.

 

Článok VI. Reklamačný poriadok
 1. Ak kupujúci zistí, že elektronicky zakúpená vstupenka má nejaké zjavné vady napr. neobsahuje všetky potrebné náležitosti týkajúce sa podujatia alebo nie je vystavená na podujatie, na ktoré bola kúpená, je povinný túto vstupenku v OZ „punkt“ bezodkladne reklamovať prostredníctvom emailovej adresy info@punkt.sk
   

 2. Ak kupujúci reklamuje vstupenku emailom vybaví OZ „punkt“ reklamáciu do 3 pracovných dní od jej doručenia alebo bezodkladne s prihliadnutím na termín konania podujatia. V reklamácii kupujúci uvedie vytýkanú vadu vstupenky. OZ „punkt“  zašle kupujúcemu vyjadrenie k reklamácii elektronicky na emailovú adresu kupujúceho. V prípade opodstatnenej reklamácie navrhne kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie s prihliadnutím na termín konania podujatia, a to predovšetkým zaslaním nového e–ticketu na emailovú adresu kupujúceho.

 

Článok VII. Záverečné ustanovenia
 1. OZ „punkt“ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne nahradiť tieto VOP  novým znením. Zmeny alebo nové VOP budú zverejnené na webovej stránke organizátora. 
   

 2. Právne vzťahy vzniknuté medzi účastníkom a organizátorom sa spravujú týmito pravidlami a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
   

 3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 18.8.2020.


Článok VIII. Informácie o orgáne dozoru

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

bottom of page