top of page
vyskum_dopadu.jpg

Výskum dopadu

Predstavujeme vám prvý medzinárodný projekt OZ Punkt, ktorý bol podporený z Fondu malých projektov pomocou financovania z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

 

V spolupráci s budapeštianskou organizáciou KÉK, významným miestnym aktérom v oblasti udržateľného urbanizmu, si budeme počas tohto roka vymieňať skúsenosti v oblastiach výskumu dopadu verejných podujatí, inkluzívneho rozvoja komunít a zero waste. 

 

OZ Punkt a KÉK sa rozhodli spolupracovať na výzvach, ktoré identifikovali ako kľúčové pre obe organizácie. Cieľom projektu je cezhraničná spolupráca, ktorá prinesie odpovede na tieto otázky: Ako budovať životaschopný mestský ekosystém s inkluzívnym zapojením všetkých zúčastnených strán? Aký dopad majú verejné podujatia na lokálne susedstvá? 

 

Punkt začal skúmať dopad svojho vlajkového podujatia Dobrý trh na miestne komunity už v roku 2018. Meranie dopadu v kontexte tretieho sektora je v slovenskom prostredí relatívne nové odvetvie, preto ešte absentujú potrebné stratégie a prístupy. Organizácia KÉK v spolupráci s českou expertkou Terezou Ráabovou nedávno vyvinula nástroj, ktorý slúži na meranie priameho a nepriameho ekonomického dopadu kultúrnych podujatí na mesto. 

 

Na druhej strane, Punkt dlhodobo rozvíja stratégiu zero waste v odpadovom manažmente verejných podujatí, vrátane školení pre organizátorov a samosprávy. KÉK ako miestny nositeľ inovácií v mestotvorbe prejavil záujem o takéto know-how, keďže tento prístup nie je v maďarskom prostredí rozšírený. Merania dopadu podujatí, ako aj zero waste a cirkulárna ekonomika pritom v dlhodobej perspektíve významne prispievajú k cieľom, ktoré sú spoločné pre obe organizácie: environmentálna, komunitná a ekonomická udržateľnosť. OZ Punkt zorganizuje workshop pre maďarských organizátoroch, a takto po prvýkrát prenesieme naše skúsenosti za hranice Slovenska.

 

Hlavným výstupom projektu bude špeciálna edícia online magazínu CITIZEN s názvom “Trhy ako mestotvorný fenomén”. Vydanie bude zamerané na prezentáciu výstupov projektu a ďalších tematických článkov o význame trhov pre rozvoj mesta. 

Cikk: iskolázás a KÉKkel és a kutatás megkezdése

 

2021. június 3-án a nemzetközi #Közösségek inkluzív fejlődése projekt keretén belül, amely Kis projektek alapból volt támogatva az Interreg V-A Szlovák Köztársaság – Magyarország együttműködés program által egy workshop valósult meg, ahol a KÉK szervezet megkezdte a kulturális események gazdasági hatás mérésével kapcsolatos know-how átadását.

 

Ez az eszköz tekintettel van a közvetlen (látogatói) és közvetett gazdasági hatásokra (foglalkoztatottságra való kihatás, az utólagos szolgáltatott áru és szolgáltatások mennyisége), amely azután összehasonlításra került azokkal a forrásokkal, amelyeket beruháztak az eseménybe, hogy összegezve lehessen azok inkrementális értéke a nemzeti gazdaságra.

 

A modell kalibrálva lesz a szlovák és a Jó piac specifikus körülményeihez. A kutatásnak ezt a részét a KÉKkel együttműködve Oravec Laco és Tereza Raab szakember vezeti. Tudatában vagyunk, hogy a kulturális események hatása sokkal széleskörűbbek, ezért egyforma figyelmet szentelünk a társasági hatásoknak és Ivana Rapoš Božič szociológus vezetése alatt megfigyeljük az árusok, szomszédok, látogatók célcsoportjait. Célunk, hogy megtudjuk, milyen mértékben sikerül a Jó piacnak teljesítenie az ideálokat és értékeket, és milyen konkrét hatásai vannak a társadalomra és városi területre.

dobry-trh-panenska-50-500x500-(x4).png
bottom of page